Co robić w przypadku kontroli skarbowej lub podatkowej?

Co robić w przypadku kontroli skarbowej lub podatkowej?

Kontrola Skarbowa lub Podatkowa 

Przedsiębiorca w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej może spotkać się z dwoma rodzajami kontroli. W poniższym artykule zostały omówione najistotniejsze różnice między kontrolą skarbową a podatkową.

Zakres Kontroli Skarbowej

Celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. W praktyce kontrola ta może dotyczyć np. sposobu gospodarowania środkami z Unii Europejskiej i mieniem Skarbu Państwa. Z reguły kontrola skarbowa obejmuje większe firmy aczkolwiek może również dotyczyć osób fizycznych, u których dochody nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach lub też pochodzą ze źródeł wątpliwych. Organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego przeprowadzić kontrolę podatkową. W praktyce czynności kontrolne wykonują upoważnieni pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej.

Zakres Kontroli Podatkowej

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrola podatkowa prowadzona jest najczęściej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. W praktyce prowadzą ją upoważnieni pracownicy organu podatkowego.

Prawa i Obowiązki Uczestników Postępowania Kontrolnego

1.    Czas trwania kontroli podatkowej definiuje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Według niej kontrolę należy zakończyć bez zbędnej zwłoki. Chodzi tutaj o ustalenie stanu faktycznego tzn. ilość i stopień skomplikowania środków dowodowych w kontroli skarbowej będzie wyznaczał czas jej trwania. Zasady te nie dotyczą kontroli podatkowej wszczętej przez organ kontroli skarbowej. Generalnie kontrola skarbowa może trwać dłużej ze względu na skomplikowany charakter tejże kontroli. 

2.    Zakończenie kontroli podatkowej następuje z chwilą doręczenia protokołu kontroli podatkowej. Natomiast kontrola skarbowakończy się z chwilą wydania przez organ kontroli skarbowej odpowiednio decyzji, wyniku kontroli lub postanowienia.

3.    Jeżeli w wyniku kontroli podatkowej zostały wykazane nieprawidłowości w zakresie podatku od towarów i usług, po jej zakończeniu nie ma możliwości dokonania korekty deklaracji VAT-7Inaczej jest w przypadku kontroli skarbowej, gdzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli podatkowej(wszczętej w ramach postępowania kontrolnego), można skorygować w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację VAT-7.

4.    W przypadku, gdy podmiot kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedstawić zastrzeżenia wraz ze stosownymi wnioskami dowodowymi. Organ kontrolujący jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

Rola Biura Rachunkowego

1.    Biuro rachunkowe ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody, jakie może ponieść podatnik na skutek wadliwego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wypełnienia deklaracji lub zeznania podatkowego. Od odpowiedzialności cywilnej obowiązkowo muszą się ubezpieczać osoby oferujące usługi księgowe zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości.

2.    Podatnik winien pamiętać, że biuro rachunkowe nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe swojego klienta wobec fiskusa.

3.    Jeżeli w wyniku pokontrolnych postanowień podatnik nie zgadza się z argumentacją organu kontrolującego, rolą biura rachunkowego jest wskazanie możliwych dróg rozwiązań, na drodze których podatnik sam lub we współpracy z biurem .. będzie dochodził słuszności racji. W praktyce bowiem często jest tak, że organy kontroli podatkowej bądź skarbowej interpretują szereg decyzji na niekorzyść podatnika zapominając o dyrektywach unijnych oraz wykładniach przepisów pochodzących z Ministerstwa Finansów. Należy pamiętać, że zwłaszcza dyrektywy UE są prawem nadrzędnym w stosunku do prawa polskiego. Jeżeli podatnik stosuje się właśnie do tych wytycznych, do których nie jest jeszcze przystosowane prawo podatkowe w Polsce, to sprawa wcześniej czy później zakończy się pozytywnie dla podatnik

Udostępnij

WIĘCEJ

Przydatne linki

Do strony ZUS https://www.zus.pl/ Wskaźniki http://www.wskazniki.gofin.pl/ Kalkulatory https://www.zus.pl/ Formularze podatkowe https://www.podatki.gov.pl/ Strona Ministerstwa Fiansów https://www.gov.pl/web/finanse https://kalkulatory.gofin.pl/Kalkulator-odsetek-od-zaleglosci-podatkowych,12.html

Formy Opodatkowania

Formy Opodatkowania Rozpoczynając działalność gospodarczą często mamy problem z wyborem właściwej formy opodatkowania. Ustawodawca daje możliwość wyboru jednej z czterech opcji: 1.    Zasady ogólne (skala podatkowa) – od początku 2020

Napisz do nas